Sertifisering av sveisere iht. NS*EN ISO 9606-1 Stål
Sertifisering av sveisere i henhold NS-EN ISO 9606-1 Stål.
Standarden kan bestilles hos Norsk Standard.
F*lgende l*kasjoner ti*byr *ertifiseringsve*kste***ed*alle fa*i*iteter:
Kiwa, Stavanger
Hop kompetanse*enter, Askøy-Bergen
Vitec, Verdal
OPUS, Drammen
Wangen Sveis & kompetansesenter, Bergen
Kontakt oss dersom du ønsker å gjennomføre oppsveising i egen bedrift
Gyldighet - Krav til fornyelse - Spesielt for NS EN ISO 9606-1
*t NS EN **O 9*06-1 s*e*s*serti*ikat kan ha*va*ierende gyldi*het, dette*avhen*er*hvi*k*n avta** s*m *r*gjo*t v*d
sertifiseringsprøvingen. Ferdighetene til sveiseren skal verifiseres regelmessig, ved hjel* av én av følgende metoder:
a) Sveiseren skal prøves på nytt hvert 3. år, med en eksaminator tilstede fra sertifiseringsorganet. Sertifik*tet kan ikke fornyes
basert på dokumentasjon.
b) Hvert annet år skal *o sveiseforbindelser prøves *ed radiografiprøving, ultralydprøving eller destruktiv prøving og registreres.
Sveiseforbindelsene må være utf*r* i løpet av de siste 6 månedene i gyldighetsperioden. Akseptnivåene for *regelmessi*heter skal
være som angitt standardens punkt 7. Sveisen som prøves skal, bortsett fra for tykkelse og utvendig diameter, *jenskape de
opprinnelige prøvingsbetingelsene. Prøvingene kan gjennomføres internt i egen bedrift og dokumenteres til eksaminator
(representant fra sertifiseringsorgan) eller til sertifiseringsorganet. Basert på prøvingene og deres tilhørende rapporter, fornyer
Personellsertifisering
Kiwa Norge
NO.salgperssert@kiwa.com
+47 22 86 50 00
www.kiwa.com/no/no/tjenester/sertifisering-av-sveisere-iht-ns-en-iso-9606-1/pdf
23.06.2021
sertifi**ring**rgan*t sveiserens godkjenning for y*t*rlig*re 2 år.
NB! For tredjeparts akkrediterte sertifikater skal alle fornyelser utføres av sertifiseringsorganet.
c) En sveisers godkjenning for ethvert sertifikat skal være gyldig så lenge det er bekrefte* i samsvar med punkt 9.2 i standarden, og
forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:
- Sveiseren arbeider for samme pr*dusent som han/h*n er godkjent for, og som er*ansvarlig for framstilli*g av*produktet
- Produsentens kvalitetsprogram er verifisert i samsvar med NS-EN ISO 3834-2 eller ISO 3834-3
- Produsenten har dokumentert at sveisere har utført sveisearbeider med akseptabel kvalitet basert på utførelsesstandarder.
Sveisene som b*e inspisert skal bekrefte følgende betingelser: sveisestilling(er), sveisetype (FW, BW), materialmothold (mb) eller
uten materialmothold (nb).
Denne bekreftelsen fra arbeidsgiver, som må gjennomføres hvert annet år, er tilfredsstillende dokumentasjon til at
sertifiseringsorganet kan fornye sveiserens godkjenning for ytterligere 2 år.
N*! For tredjeparts akkrediterte sertifikater sk*l alle fornyelser utføres av sertifiseringsorganet.
Veien til sertifikat
Eksaminatoren fra Kiwa eller fra en av våre samarbeidspartnere er sertifiseringsorgan*ts representant. Han/hun skal ivareta habilitet
og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og sveiseprosedyre som bed*iften har
fremlagt. Eksaminator skal være til stede før sveising påstartes, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å
gjøre med tanke på sliping, reparering, start/stopp i sveiselarver osv. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID,
dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise/lodde en ny prøve hvis første forsøk
mislykkes. Eksaminator har ret* til å avbryt* eksaminering der*om han mener kandidaten i*ke følg*r de a*visninger som er gi*t i
informasjonsskrivet, rutiner og sveiseprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under
eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.
Gyldighet og*krav til fornyelse av*sertifikat
Et sveisesertifikat er gyldig i 2 år, forutsatt at sertifikatet blir oppda*ert av sve*sekoordinator hver 6. *åned. Man k*n*få forlengelse
av sertifikatet for 2 nye år, forutsatt at*dokumentasjon iht. relevant standard fremlegges eksaminator/sertifiseringsorganet. For
buttsveis (BW) kreves det 2 volumetriske kontroller (røntgen/ultralyd) over de siste 6 månedene, eller en for hver av de to siste
seksmåneds-periodene. Sertifikatet skal være påtegnet 4 ganger av bedriftens sveisekoordinator før fornyelse.
Konvertering fra andre sertifiseringsorgan
Det *o*mer*inn*kj*rp**d* krav til ko*v*rte**ng av*se*t*fikat*r mellom serti**seri*gso*g*n*n*, i**til *rav*ne*e* harmo*ise*t *el**m
organene o* godkjent av Norsk akkredit*ring konverterer ikke Kiwa sertifikate* *ra andre organer.
Personellsertifisering
Kiwa Norge
NO.salgperssert@kiwa.com
+47 22 86 50 00
www.kiwa.com/no/no/tjenester/sertifisering-av-sveisere-iht-ns-en-iso-9606-1/pdf
23.06.2021